Gedragscode

Administratiekantoor Zen heeft zich in de persoon van dhr. E van Gelderen AC, gelieerd aan de gedragscode van het SRAC:

Artikel 1 DOELOMSCHRIJVING
Deze gedragscode stelt regels voor ingeschrevenen in het Register Accountingmanager Controller*.

De Gedragscode vormt voor derden zowel als voor ingeschrevenen uitgangspunt voor verwachtingen met betrekking tot het optreden van ingeschrevenen in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot hun beroepsuitoefening indien zij optreden als controller.

Artikel 2 ALGEMEEN

 • De Accountingmanager Controller is verplicht ethische normen in relatie tot zijn vakgebied te hanteren. Hij mag anderen geen opdrachten geven tot handelingen die hiermee in strijd zijn.
 • Bij de beroepsuitoefening dient de Accountingmanager Controller zich te onthouden van al hetgeen zijn beroep kan schaden.
 • De Accountingmanager Controller dient zich in zijn uitspraken, handelingen en beslissingen te beperken tot zijn eigen deskundigheid.

De Accountingmanager Controller is gehouden zijn werkgever en andere directe belanghebbenden ervan in kennis te stellen dat deze gedragscode op hem van toepassing is.

Artikel 3 VERANTWOORDELIJKHEID
De Accountingmanager Controller is in de uitoefening van zijn beroep verantwoordelijk voor:

 • het handhaven van zijn niveau van vaktechnische kennis en vaardigheden door middel van permanente educatie.
 • het uitoefenen van zijn beroep in overeenstemming met vigerende wetgeving en vaktechnische regels;
 • het verstrekken van volledige, duidelijke rapportages en objectieve adviezen op basis van een doelmatige analyse van relevante en betrouwbare gegevens.

Artikel 4 VERTROUWELIJKHEID

 • De Accountingmanager Controller draagt er zorg voor dat al hetgeen hem bij de uitoefening van zijn functie als zodanig is toevertrouwd of wat daarbij als een vertrouwelijke aangelegenheid ter zijner kennis is gekomen, vertrouwelijk blijft. Deze regel lijdt uitzondering indien de wet dat bijzonderlijk van hem vordert;
 • De Accountingmanager Controller ziet erop toe dat zijn medewerkers worden geïnstrueerd betreffende het omgaan met vertrouwelijkheid van informatie evenals op de handelingen van zijn medewerkers om naar vermogen te waarborgen dat deze vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd;
 • De Accountingmanager Controller wendt vertrouwelijke informatie, verkregen tijdens de werkzaamheden en/of uit hoofde van zijn functie, niet aan ten behoeve van voordelen, hetzij voor hem persoonlijk, hetzij voor derden.
  Deze bepalingen blijven gelden, ook nadat het dienstverband is beëindigd.

Artikel 5 INTEGRITEIT
De Accountingmanager Controller

 • Stelt zich objectief op bij belangenconflicten tussen partijen binnen de organisatie. In voorkomende gevallen kan hij alle daarvoor in aanmerking komende partijen desgewenst adviseren;
 • Laat zich niet in met activiteiten die het op ethisch verantwoorde wijze uitvoeren van zijn functie op enigerlei wijze belemmeren;
 • Weigert giften, voordelen of gastvrijheid, welke feitelijk of schijnbaar de eigen handelingen zouden kunnen beïnvloeden;
 • Ziet af van actieve of passieve handelingen, die de belangen van zijn werkgever kunnen schaden;

Artikel 6 OBJECTIVITEIT

 • De Accountingmanager Controller dient zich onafhankelijk op te stellen en verstrekt volledige en objectieve informatie;
 • Zijn houding in overlegsituaties en/of discussies dient dus ook gekenmerkt te worden door objectiviteit.

 Artikel 7 ETHISCH CONFLICT

 • Indien de Accountingmanager Controller op goede gronden van oordeel is, dat door de uitvoering van zijn functie:
 • een onrechtmatige daad wordt begaan en/of
 • een handelwijze wordt verlangd, welke in strijd is met de letter en/of de geest van deze Gedragscode en daardoor door medewerking aan de uitvoering van werkzaamheden zijn geloofswaardigheid en/of zijn integriteit als Accountingmanager Controller in het geding is,

overweegt een of meerdere van de volgende acties te ondernemen:

 • Het probleem schriftelijk vastleggen;
 • Een vertrouwelijk gesprek met een eigen onafhankelijke adviseur aangaan om inzicht te verkrijgen in de wettelijke rechten en plichten betreffende het ethische conflict.
 • Het probleem met medeweten van betrokkenen bespreken met een hiërarchisch hoger geplaatste, zonodig tot op het hoogste niveau;
 • De vertrouwenspersoon binnen de eigen organisatie raadplegen
 • Gebruik maken van de mogelijkheden die de voor zijn organisatie vigerende klokkenluidersregeling biedt.

Indien een ethisch conflict, na alle interne mogelijkheden te hebben beproefd niet op een voor de Accountingmanager Controller aanvaardbare wijze wordt weggenomen, dan deelt hij de bestuurder van de organisatie waarin hij werkzaam is met redenen omkleed mede dat hij niet langer als controller in de zin van deze Gedragscode kan fungeren

Artikel 8 SLOTARTIKEL
De gedragscode (eer van het beroep) zal permanent getoetst worden aan nieuwe ontwikkelingen. De verantwoordelijkheid voor het aanpassen van deze Gedragscode berust bij het Bestuur van de Stichting Register AC.

Opmerking:

Waar in deze gedragscode personen worden aangeduid in de mannelijk vorm wordt hiermee ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

Algemene Contactinformatie

06 487 724 87
info@zenadministratie.nl

KvK Utrecht nr. 73596752
Becon registratie belastingdienst 618.810

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.